Освітній портал Закарпатської області

 

Про депаратамент освіти і науки Закарпатської облдержадміністрації

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

голови Закарпатської обласної державної адміністрації

 

___04.01.2013_                    Ужгород                                    №____4____

 

 

Про Положення про департамент освіти і науки, молоді та спорту

 Закарпатської обласної державної адміністрації

 

 

Відповідно до статей 5, 6 і 39 Закону України „Про місцеві державні адміністрації”, постанови Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2012 року № 887 „Про затвердження Типового положення про структурний підрозділ місцевої державної адміністрації”, наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України  21.11.2012 № 1308 „Про затвердження Методичних рекомендацій з розроблення положення про структурний підрозділ освіти і науки, молоді та спорту місцевої державної адміністрації”, розпорядження голови облдержадміністрації  01.08.2012 № 127-р „Про структуру обласної державної адміністрації” (із змінами   17.08.2012 № 142-р):

 

1. Затвердити Положення про департамент освіти і науки, молоді та спорту Закарпатської обласної державної адміністрації, що додається.

2. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови державної адміністрації Качура І.І.

 

 

 

 

 

 

Голова державної адміністрації                                                              О. Ледида

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови

державної адміністрації

04.01.2013 № ___4___

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про  департамент  освіти  і  науки,  молоді  та  спорту

 Закарпатської обласної державної адміністрації

 

 

1. Загальні положення

 

1. Департамент освіти і науки, молоді та спорту Закарпатської обласної державної адміністрації (далі - департамент) утворюється розпорядженням  голови облдержадміністрації, входить до її складу і у межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці забезпечує виконання покладених на цей підрозділ завдань.

2. Департамент здійснює свою діяльність відповідно до цього Положення.

3. Департамент у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, інших центральних органів виконавчої влади, розпорядженнями голови обласної держадміністрації, а також цим Положенням.

4. Департамент підпорядкований голові обласної державної адміністрації, підзвітний і підконтрольний Міністерству освіти і науки, молоді та спорту України, а також з питань здійснення контролю за діяльністю підпорядкованих навчальних закладів – Державній інспекції навчальних закладів України.

5. Департамент є юридичною особою публічного права.

6. Департамент у межах своїх повноважень організовує виконання актів законодавства у сфері освіти і науки, інновацій, інтелектуальної власності, з питань молоді, фізичної культури та спорту, здійснює контроль за їх реалізацією.

7. Штатний розпис, граничну чисельність, фонд оплати праці працівників та кошторис департаменту затверджує голова обласної державної адміністрації за пропозиціями директора департаменту відповідно до Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 року № 228.

 

 

 

 

2. Основні  завдання  департаменту

 

Департамент відповідно до визначених галузевих повноважень виконує такі завдання:

1. Бере участь у забезпеченні реалізації на території області державної політики у сфері освіти, наукової, науково-технічної, інноваційної діяльності, трансферу технологій, інтелектуальної власності та з питань молоді, фізичної культури та спорту.

2. Забезпечує розвиток системи освіти з метою формування гармонійно розвиненої, соціально активної, творчої особистості.

3. Визначає потреби, розробляє пропозиції щодо розвитку та удосконалення мережі навчальних закладів.

4. Створює у межах своїх повноважень умови для реалізації рівних прав громадян України на освіту, соціальний захист дітей дошкільного та шкільного віку, студентської молоді, педагогічних, наукових, інших працівників закладів та установ освіти і науки, молоді та спорту.

5. Створює умови для здобуття громадянами повної загальної середньої освіти відповідно до освітніх потреб особистості та її індивідуальних здібностей і можливостей, реалізації їх права відповідно до законів України на здобуття вищої освіти.

6. Забезпечує розвиток освітнього, творчого (інтелектуального), наукового та науково-технічного потенціалу з урахуванням національно-культурних, соціально-економічних, екологічних, демографічних та інших особливостей регіону.

7. Здійснює контроль за дотриманням актів законодавства з питань освіти і науки, молоді та спорту, виконанням навчальними закладами усіх форм власності державних вимог щодо змісту, рівня та обсягу дошкільної, позашкільної, загальної середньої, професійно-технічної освіти, а також у межах своїх повноважень за дотриманням актів законодавства у сфері трансферу технологій, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності.

8. Координує діяльність навчальних закладів та наукових установ, що належать до сфери управління обласної державної адміністрації, організацію роботи з їх нормативного, програмного, кадрового, матеріально-технічного і науково-методичного забезпечення.

9. Здійснює управління навчальними закладами, що є комунальною власністю і  перебувають у безпосередньому підпорядкуванні.

10. Здійснює атестацію навчальних закладів системи дошкільної, загальної середньої, позашкільної освіти, розташованих на території області, оприлюднює результати атестації.

11. Забезпечує у межах компетенції моніторинг у сфері освіти, молоді та спорту, наукової, науково-технічної, інноваційної діяльності та трансферу технологій в області, захисту інтелектуальної власності.

12. У межах повноважень  забезпечує  реалізацію державної політики у сфері інноваційної діяльності та трансферу технологій.

13. У межах повноважень  бере участь у формуванні регіональної наукової та науково-технічної політики, впровадженні інноваційних заходів, здійсненні трансферу технологій, спрямованих на соціально-економічний розвиток області.

14. У межах повноважень бере участь у функціонуванні системи науково-технічної та економічної інформації в області, формуванні баз даних і фондів науково-технічної інформації про технології та їх складові, що відповідають потребам області.

15. У межах повноважень  бере участь в інтеграції вітчизняної освіти і науки у світову систему зі збереженням і захистом  національних інтересів.

16. Забезпечує у межах своїх повноважень розвиток різних форм позашкільної освіти, у тому числі за місцем проживання дітей, формування програм розвитку позашкільної освіти, спрямованих на творчий розвиток особистості, виявлення та підтримку обдарованих дітей, талановитої молоді, здійснення навчально-методичного керівництва із зазначених питань.

17. Організовує оздоровлення, відпочинок і дозвілля дітей та молоді, розвиток фізичної культури та спорту.

18. У межах повноважень бере участь у розвитку видів спорту, визнаних в Україні.

19. Організовує і проводить фізкультурно-спортивні заходи серед широких верств населення, бере участь у залученні їх до занять фізичною культурою та спортом, забезпечує пропаганду здорового способу життя.

20. У межах повноважень бере участь у заходах щодо розвитку олімпійського, параолімпійського та дефлімпійського  руху.

21. Забезпечує підготовку і проведення в області навчально-тренувальних зборів спортсменів, які беруть участь у спортивних змаганнях різних рівнів.

22. У межах повноважень   бере участь у міжнародному співробітництві з питань  освіти і науки, молоді, фізичної культури та спорту.

23. У межах повноважень  надає допомогу  громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості, молодіжним, дитячим та іншим  організаціям у проведенні  роботи з питань молоді, фізичної культури та спорту.

24. Бере участь у підготовці пропозицій до проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку області.

 

3. Відповідно до покладених завдань департамент здійснює:

 

3.1. Керівництво і контроль за діяльністю структурних підрозділів освіти, молоді та спорту районних державних адміністрацій (міськвиконкомів) у межах делегованих повноважень.

3.2. Координацію роботи місцевих органів управління освіти, молоді та спорту, Інституту післядипломної педагогічної освіти, групи моніторингу системи освіти, господарського обслуговування та аудиту установ освіти (централізованих бухгалтерій), а також підприємств, установ та організацій,  незалежно від їх підпорядкування і форми власності, з питань навчання              й виховання дітей дошкільного та шкільного віку, студентської молоді, центру фізичного здоров’я населення, інших структурних підрозділів.

3.3. У межах повноважень − аналіз стану освіти, наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності, трансферу технологій, забезпечення захисту прав інтелектуальної власності, молоді, фізичної культури та спорту в області, розроблення регіональних програм їх розвитку, а також науково-технічної та інноваційної діяльності, організацію і контроль  за виконанням цих програм.

3.4. Прогнозування потреб регіону у фахівцях різних спеціальностей для системи освіти і науки, трансферу технологій, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності, формування регіонального замовлення на їх підготовку, координацію роботи між професійно-технічними навчальними закладами та підприємствами, установами, організаціями з укладення договорів про підготовку робітничих кадрів.

3.5. Організацію і контроль роботи державних і комунальних вищих навчальних закладів відповідно до делегованих Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України повноважень, а також закладів післядипломної освіти, що перебувають у його підпорядкуванні, керівництво в установленому порядку роботою з організації підвищення кваліфікації та перепідготовки педагогічних працівників, а також фахівців із питань трансферу технологій, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності.

3.6. У межах повноважень − участь у розвитку мережі навчальних закладів в регіоні, утворення в межах своїх повноважень навчальних закладів або внесення в установленому порядку пропозицій щодо їх утворення, реорганізації та ліквідації, створення освітніх округів тощо.

3.7. Внесення Міністерству освіти і науки, молоді та спорту України пропозицій щодо впорядкування мережі навчальних закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, професійно-технічних навчальних закладів, вищих навчальних закладів І – ІІ рівнів акредитації.

3.8. Організацію роботи з ліцензування та державної атестації навчальних закладів, розміщених на території області, їх державного інспектування за планами (графіками), погодженими із Державною інспекцією навчальних закладів України.

3.9. Проведення атестації педагогічних працівників і керівних кадрів навчальних закладів усіх форм власності, ведення обліку і складання звітів із цих питань у межах своєї компетенції.

3.10. Співпрацю з керівниками науково-дослідних установ та науково-дослідних  підрозділів  вищих  навчальних  закладів, підготовку у межах своїх  повноважень  пропозицій  щодо їх призначення  та звільнення  з посад.

3.11. Участь в установленому порядку в укладанні та припиненні дії контрактів з керівниками навчальних закладів, що перебувають                            у підпорядкуванні місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, у проведенні конкурсів на заміщення вакантних посад керівників вищих навчальних закладів І – II рівнів акредитації, професійно-технічних навчальних закладів, що підпорядковані Міністерству освіти і науки, молоді та спорту України, і перебувають у державній власності, та подає Міністерству освіти і науки, молоді та спорту України  відповідні матеріали.

 

3.12. Аналіз стану виконання керівниками вищих навчальних закладів І – ІІ рівнів акредитації, професійно-технічних навчальних закладів, що підпорядковані Міністерству освіти і науки, молоді та спорту України, умов контрактів і внесення пропозицій із встановлення (скорочення, продовження) термінів дії або розірвання (припинення дії) укладених контрактів.

3.13. Вжиття заходів шодо надання навчальними закладами належного рівня дошкільної, загальної середньої, позашкільної та професійно-технічної освіти, організації їх навчально-методичного й інформаційного забезпечення, сприяння підвищенню кваліфікації та розвитку творчості педагогічних працівників.

3.14. Забезпечення у межах своїх повноважень виконання актів законодавства щодо всебічного розвитку та функціонування української мови як державної та мов національних меншин, створення належних умов для розвитку національної освіти та освіти національних меншин; упровадження  в практику освітніх та наукових програм відродження та розвитку національної культури, національних традицій українського народу і національних меншин України.

3.15. Упровадження у практику рекомендованих Міністерством освіти     і науки, молоді та спорту України нових освітніх програм та інших педагогічних розробок, визначення регіонального компоненту у змісті освіти.

3.16. Внесення на розгляд Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України пропозицій про запровадження експериментальних навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів, нових освітніх програм, педагогічних новацій і технологій та про надання навчальним закладам статусу експериментальних.

3.17. Формування замовлення на навчально-методичну літературу, бланків звітності та документів про освіту.

3.18. Організацію доставки підручників для забезпечення ними учнів та вихованців загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів.

3.19. Залучення до реалізації освітніх програм творчих спілок, національно-культурних товариств, громадських організацій (зокрема дитячих        і молодіжних), що зареєстровані у порядку, визначеному законодавством.

3.20. Проведення роботи, спрямованої на виявлення, підтримку                 і розвиток обдарованих дітей, організацію проведення таких заходів, як олімпіади, змагання, конкурси, спартакіади, турніри, виставки, фестивалі творчості, конференції, форуми, інших заходів, спрямованих на підвищення культурно-освітнього та загального фізичного рівня дітей і молоді.

3.21. Співпрацю з відповідним підрозділом органів внутрішніх справ та соціальної служби у запобіганні дитячій бездоглядності та попередженні вчинення правопорушень серед неповнолітніх.

3.22. Організацію діяльності психологічної служби та педагогічного патронажу в системі освіти.

3.23. Розроблення пропозицій щодо встановлення нормативів бюджетних асигнувань на утримання навчальних і наукових закладів комунальної форми власності та соціальний захист учасників навчально-виховного і наукового процесу.

3.24. Контроль за використанням капітальних вкладень і сприяння раціональному розміщенню нового будівництва об'єктів освіти, погодження проектів будівництва навчальних закладів та наукових установ.

3.25. У межах повноважень − заходи для активізації творчості та винахідницької діяльності, забезпечення виконання актів законодавства              з питань трансферу технологій, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності, створення належних умов для впровадження в практику нових технологій та їх складових частин, виходячи з потреб регіону, вжиття заходів щодо забезпечення захисту прав інтелектуальної власності, а також інтересів держави і суспільства.

3.26. Участь у розвитку діючих та створенні нових форм науково-технічної, науково-технологічної та інноваційної діяльності, трансферу технологій та науково-технологічних парків, інноваційних центрів, бізнес-інкубаторів тощо.

3.27. Участь за дорученням Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України у проведенні експертизи інноваційних пропозицій для включення їх до державних цільових та регіональних програм, а також                у науково-технічній експертизі технологій  та їх складових частин з метою включення до державного реєстру технологій.

3.28. Участь у визначенні доцільності виконання і фінансування інноваційних проектів у складі регіональних наукових і науково-технічних програм, а також регіональних та місцевих програм технологічного переоснащення підприємств і трансферу технологій відповідно до потреб регіону.

3.29. Контроль за роботою з усунення недоліків у науковій (науково-технічній) діяльності науково-дослідних установ регіону, що повністю або частково фінансуються за рахунок державного бюджету, виявлених під час комплексних перевірок, проведених відповідними органами державної влади.

3.30. Вжиття у межах своєї компетенції заходів щодо поліпшення матеріальних та житлових умов студентів, працівників освіти і науки, молоді та спорту,  організації їх медичного та побутового обслуговування.

3.31. Розгляд питання та внесення в установленому порядку пропозицій щодо відзначення працівників освіти, сфери наукової, науково-технічної, інноваційної діяльності, трансферу технологій та інтелектуальної власності державними нагородами, запровадження інших форм морального                         і матеріального стимулювання їх праці.

3.32. Забезпечення  розгляду звернень громадян з питань, що належать до його компетенції, у разі потреби вжиття заходів до усунення причин, що зумовили їх появу.

3.33. Підготовку та в установленому порядку подання статистичної звітності про стан і розвиток освіти і науки, інноваційної діяльності, стан реалізації інноваційних проектів,  а також у межах повноважень про виконання програм технологічного переоснащення підприємств, щодо трансферу технологій та забезпечення захисту прав інтелектуальної власності в області.

 

 

3.34. Подання пропозицій про налагодження міжнародного наукового     і технологічного співробітництва, залучення іноземних інвестицій для технологічного переоснащення підприємств регіону.

3.35. Створення регіональної бази даних про технології та їх складові, забезпечення в установленому порядку поширення інформації про технологічні потреби регіону з метою залучення інвестицій.

3.36. Підготовку інформаційних матеріалів щодо інноваційного потенціалу регіону та можливостей щодо залучення інвестицій для створення високотехнологічних підприємств.      

3.37. Участь у межах своїх повноважень в організації на території    області виставково-ярмаркових заходів.

3.38. Координацію роботи вищих навчальних закладів І – ІV рівнів акредитації та наукових установ незалежно від їх підпорядкування і форм власності з питань, спрямованих на реалізацію державної політики в галузі освіти та науки в регіоні.

3.39. Підготовку пропозицій до проектів державних цільових, галузевих та  регіональних  програм  поліпшення  становища освіти і науки,  молоді, відпочинку  та дозвілля дітей і молоді, розвитку фізичної культури та спорту, забезпечення їх виконання.

3.40. Розроблення і подання на розгляд облдержадміністрації  пропозицій до проектів фінансування та матеріально-технічного забезпечення виконання програм і здійснення заходів,  спрямованих на поліпшення становища  освіти, науки, молоді,  розвиток фізичної культури та спорту.

3.41. Підготовку пропозицій стосовно  вдосконалення нормативно-правової бази з питань, що належать до його компетенції, і внесення їх                в  установленому  порядку  на  розгляд  облдержадміністрації та Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.

3.42. У межах повноважень – участь у виконанні програм (проектів), розроблених молодіжними, дитячими та іншими громадськими організаціями.

3.43. Координацію у межах  повноважень  заходів, спрямованих  на  організацію оздоровлення,  відпочинку та дозвілля дітей і молоді,  реалізацію  відповідних  програм, сприяє збереженню та розвитку мережі дитячих оздоровчих закладів.

3.44. Забезпечення разом з органами охорони здоров'я загального контролю за охороною здоров'я дітей і проведенням оздоровчих заходів, створенням безпечних умов для навчання і праці учасників навчально-виховного процесу, вживання заходів щодо утвердження здорового способу життя у дитячому та молодіжному середовищі, проведення інформаційно-просвітницької роботи щодо протидії поширенню соціально-небезпечних хвороб серед дітей та молоді.

3.45. Забезпечення у межах повноважень організації і активізації фізкультурно-оздоровчої роботи у навчально-виховній, виробничій, соціально-побутовій сферах, розвитку самодіяльного масового спорту та спорту ветеранів.

3.46. Контроль за діяльністю спортивних шкіл.

 

 

3.47. Участь у збереженні і розвитку мережі фізкультурно-спортивних закладів, вжиття заходів щодо їх кадрового комплектування та зміцнення матеріально-технічної бази.

3.48. Затвердження положення про змагання та організацію обласних змагань і навчально-тренувальних зборів у межах коштів, виділених на розвиток фізичної культури та спорту.

3.49. Комплектування складу збірних команд області за видами спорту, забезпечення організації підготовки та участі спортсменів у змаганнях усіх рівнів, надання допомоги у розв’язанні житлово-побутових проблем і створенні максимально сприятливих умов для тренувань членам національних збірних команд, кандидатам для участі в Олімпійських, Параолімпійських, Дефлімпійських іграх і Всесвітніх іграх з неолімпійських видів спорту та їх тренерам.

3.50. Вжиття заходів для забезпечення розвитку мережі центрів фізичного здоров’я населення „Спорт для всіх”, здійснення контролю за їх діяльністю.

3.51. Контроль за дотриманням організаціями фізкультурно-спортивної, молодіжної спрямованості  законодавства з питань соціального захисту молоді, фізичної культури та спорту, стандартів спортивної класифікації. 

3.52. Вивчення, узагальнення та поширення передового досвіду роботи з питань освіти, науки, молоді, фізичної культури і спорту, проведення методичних і науково-практичних семінарів, конференцій та інших заходів.

3.53. Реєстрацію у регіоні спортивних рекордів і досягнень, встановлених спортсменами, та внесення в установленому порядку Міністерству освіти і науки, молоді та спорту України подання щодо їх затвердження.

3.54. У встановленому порядку внесення пропозицій про відзначення спортсменів, тренерів і працівників сфери фізичної культури та спорту державними нагородами, присвоєння їм спортивних звань, а також про призначення стипендій Президента України олімпійським, параолімпійським     і дефлімпійським чемпіонам, видатним спортсменам, діячам фізичної культури та спорту, стипендій і премій Кабінету Міністрів України, грантів Президента України обдарованій молоді.

3.55. Вивчення потреби у фахівцях для організації роботи з питань фізичної культури та спорту, підвищення їх кваліфікації.

3.56. Надання суб’єктам господарювання консультаційно-методичної допомоги з питань ліцензування фізкультурно-оздоровчої, спортивної діяльності  та діяльності з надання освітніх послуг.

3.57. У межах чинного законодавства та повноважень − участь у залученні  коштів підприємств, установ та організацій  для  соціальної  підтримки  молоді,  розвитку фізичної культури та спорту.

3.58. Взаємодію з місцевими осередками громадських організацій фізкультурно-спортивної  спрямованості згідно   з  укладеними договорами. 3.59. У межах повноважень − взаємодію  з регіональними центрами „Інваспорт” та їх структурними підрозділами, громадськими організаціями інвалідів фізкультурно-спортивної спрямованості у розвитку фізкультурно-реабілітаційної і спортивної роботи серед  інвалідів, зміцненні їх матеріально-технічної бази, надання їм консультаційно-методичної допомоги.3.60. Вжиття у межах своїх повноважень заходів для забезпечення медичного  і диспансерного  обстеження  спортсменів, спортсменів-інвалідів та їх тренерів.3.61. Забезпечення у межах своїх повноважень  заходів щодо  активізації  міжнародного співробітництва з  питань, що належать до його компетенції.3.62. Контроль за технічним станом, ефективністю і цільовим  викори-станням спортивних об’єктів,  що належать до сфери управління департаменту,  зокрема створенням необхідних  умов для  вільного  доступу  до  них  інвалідів, за дотриманням правил безпеки під час проведення масових спортивних заходів.3.63. Проведення серед населення інформаційної, роз’яснювальної та пропагандистської роботи, зокрема через друковані та аудіовізуальні засоби масової інформації, з питань, що належать до його компетенції, провадження в установленому  порядку  рекламної  та видавничої діяльності.3.64. Забезпечення у межах повноважень реалізації державної політики стосовно  державної таємниці,  здійснення контролю за її збереженням у департаменті.3.65. Участь у збереженні та вдосконаленні мережі дитячо-юнацьких спортивних шкіл усіх типів, спеціалізованих навчальних закладів спортивного профілю, центрів олімпійської підготовки, забезпечення та контроль за організацією навчально-тренувального процесу, сприяння  створенню нових спортивних шкіл та відділень за видами спорту, планування розвитку пріоритетних видів спорту в регіоні.3.66. Участь у заходах із працевлаштування та зайнятості молоді, розвитку молодіжної підприємницької діяльності.3.67. Забезпечення формування та затвердження календарних планів проведення спортивних змагань та навчально-тренувальних зборів відповідно до єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів у межах видатків, виділених на розвиток фізичної культури та спорту.3.68. Організацію та проведення заходів, передбачених календарними планами фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів, у межах коштів, виділених на розвиток фізичної культури та спорту.3.69. Реалізацію у  межах своїх повноважень заходів щодо соціального захисту спортсменів, зокрема спортсменів-інвалідів, ветеранів спорту, тренерів, інших фахівців з фізичної культури та спорту.3.70. Участь у впровадженні у практику науково обґрунтованих систем фізичного виховання населення та підготовки спортсменів вищої категорії.3.71. Контроль у межах своїх повноважень за організацією та проведенням заходів з фізичної культури і спорту в області, за використанням фінансових та матеріальних ресурсів, що виділяються з відповідного бюджету для цієї мети.

3.72. Надання адміністративних послуг.

3.73. Внесення пропозицій до проекту обласного бюджету, забезпечення ефективного і цільового використання бюджетних коштів.

3.74. Розроблення проектів розпоряджень голови обласної держадміністрації, у визначених законодавством випадках – проектів  нормативно-правових актів з питань реалізації галузевих повноважень та подання їх на державну реєстрацію у встановленому порядку.

3.75. Участь у межах компетенції у погодженні проектів нормативно-правових актів, розроблених іншими органами виконавчої влади.

3.76. Участь у межах компетенції у розробленні проектів розпоряджень голови облдержадміністрації, проектів нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи.

3.77. Участь у підготовці звітів голови обласної державної адміністрації для їх розгляду на сесії  обласної ради.

3.78. Підготовку самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформаційних та аналітичних матеріалів для подання голові обласної державної адміністрації.

3.79. Забезпечення проведення заходів щодо запобігання і протидії корупції.

3.80. Підготовку (участь у підготовці) проектів угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у межах своїх повноважень.

3.81. Опрацювання запитів і звернень народних депутатів України та депутатів відповідних місцевих рад.

3.82. Забезпечення доступу до публічної інформації, розпорядником якої він є.

3.83. Інформування населення про стан здійснення визначених законодавством повноважень.

3.84. Виконання повноважень, делегованих органами місцевого самоврядування.

3.85. Забезпечення у межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення, дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки.

3.86. Організацію роботи з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів.

3.87. Забезпечення  у межах своїх повноважень реалізації державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом.

3.88. Участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів).

3.89. Проведення спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов’язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, щодо освіти, наявності у кандидата наукового ступеня, вченого звання.

3.90. Забезпечення захисту персональних даних.

3.91. Забезпечення інших, передбачених законом, повноважень.

 

 

 

 

 

4. Права департаменту

 

Департамент  має право:

4.1. Одержувати в установленому законодавством порядку від інших структурних підрозділів обласної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань.

4.2. Залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів обласної держадміністрації, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), представників громадських об’єднань (за згодою); укладати в установленому порядку угоди про співпрацю, встановлювати прямі зв’язки з управліннями, навчальними закладами і науковими установами, зарубіжних країн, міжнародними організаціями, фондами тощо.

4.3. Вносити в установленому порядку пропозиції про удосконалення роботи обласної державної адміністрації у відповідній галузі; вносити Міністерству освіти і науки, молоді та спорту України, іншим центральним органам влади пропозиції з питань удосконалення законодавства та змісту освіти, організації навчально-виховного процесу, поліпшення навчально-методичного забезпечення навчальних закладів.

4.4. Користуватися в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами; організовувати випуск видань інформаційного та науково-методичного характеру.

4.5. Скликати в установленому порядку наради, проводити семінари та конференції з питань, що належать до його компетенції.

4.6. За дорученням голови обласної державної адміністрації утворювати координаційні комісії, експертні та робочі групи для науково-організаційного супроводу виконання державних цільових програм і проектів, залучати              (з укладенням контрактів, договорів) спеціалістів до роботи в цих комісіях (групах), а також для надання консультацій, проведення аналізу стану                  і складання прогнозів розвитку освітнього, наукового і науково-технічного, інноваційного та творчого (інтелектуального) потенціалу області.

4.7. Створювати авторські колективи для підготовки регіональних посібників і за погодженням з Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України впроваджувати їх у практику.

4.8. Представляти в установленому порядку інтереси департаменту          в судових органах під час розгляду спірних питань, що належать до його компетенції.

 

 

 

 

 

 

5. Взаємодія  департаменту з іншими органами влади

 

Департамент в установленому законодавством порядку та у межах повноважень взаємодіє з іншими структурними підрозділами, апаратом обласної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також підприємствами, установами та організаціями з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів.

 

6. Організаційно-розпорядча діяльність департаменту

 

6.1. Департамент очолює директор, який призначається на посаду             і звільняється з посади розпорядженням голови обласної державної адміністрації згідно із законодавством про державну службу за погодженням        з Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України в установленому законодавством порядку.

6.2. Директор повинен мати вищу педагогічну освіту відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра або спеціаліста, стаж керівної роботи у навчальних закладах, місцевих органах управління  освіти, молоді та спорту або наукових  установах не менше п’яти  років.

6.3. Директор департаменту:

6.3.1. Здійснює керівництво департаментом, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, у межах повноважень створює належні умови праці.

6.3.2. Подає для затвердження голові облдержадміністрації положення про департамент, його структуру, затверджує положення про його структурні одиниці.

6.3.3. Затверджує посадові інструкції працівників департаменту та розподіляє обов’язки між ними.

6.3.4. Планує роботу департаменту, вносить пропозиції щодо формування планів роботи облдержадміністрації.

6.3.5. Вживає заходів до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи департаменту.

6.3.6. Звітує перед головою облдержадміністрації про виконання покладених на департамент завдань та затверджених планів роботи.

6.3.7. Відповідає за виконання покладених на департамент завдань з реалізації державної політики у сфері освіти, наукової, науково-технічної, інноваційної діяльності, трансферу технологій, інтелектуальної власності, з питань молоді, фізичної культури та спорту.

6.3.8. Може входити до складу колегій облдержадміністрації, Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.

6.3.9. Вносить  пропозиції про розгляд на засіданнях колегій питань, що належать до компетенції департаменту, та розробляє проекти відповідних  рішень.

6.3.10. Може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування.

6.3.11. Представляє інтереси департаменту у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами облдержадміністрації, з міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями – за дорученням керівництва облдержадміністрації.

6.3.12. Спрямовує і координує діяльність підпорядкованих місцевих органів управління освіти, молоді та спорту та підзвітних установ.

6.3.13. Видає у межах своїх повноважень накази, організовує контроль за їх виконанням (при цьому забезпечує подання наказів нормативно-правового характеру, які зачіпають права, свободи і законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, на державну реєстрацію головному управлінню юстиції у Закарпатській області).

6.3.14. Подає для затвердження голові облдержадміністрації проекти кошторису та штатного розпису департаменту в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників, після  відповідного погодження  департаментом фінансів Закарпатської облдержадміністрації.

6.3.15. Розпоряджається коштами у межах затвердженого головою обласної державної адміністрації кошторису департаменту.

6.3.16. Здійснює добір кадрів.

6.3.17. Організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності працівників департаменту.

6.3.18. Призначає на посаду та звільняє з посади у порядку, передбаченому законодавством про державну службу, державних службовців департаменту, здійснює присвоєння їм рангів державних службовців, їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності.

6.3.19. Приймає на роботу та звільняє з роботи у порядку, передбаченому законодавством про працю, працівників департаменту та підрозділів при департаменті, які не є державними службовцями, здійснює їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності.

6.3.20. Погоджує призначення на посади та звільнення з посад керівників органів управління освіти, молоді та спорту райдержадміністрацій та міськвиконкомів,  Інституту післядипломної педагогічної освіти, навчальних закладів та інших структурних підрозділів.

6.3.21. Проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень департаменту.

6.3.22. Забезпечує дотримання працівниками департаменту правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни; забезпечує у межах своїх повноважень збереження у департаменті  інформації з обмеженим доступом.

6.3.23. Здійснює інші повноваження, визначені законодавством.

6.4. Для узгодженого вирішення питань, що належать до компетенції департаменту, утворюється колегія у складі директора (голова колегії), заступників директора, інших відповідальних працівників департаменту, керівників органів управління освіти, молоді та спорту райдержадміністрацій та міськвиконкомів, Інституту післядипломної педагогічної освіти, навчальних закладів, закладів фізичного здоров’я населення „Спорт для всіх”, фізичної культури і спорту інвалідів „Інваспорт”.

6.5. До складу колегії можуть входити керівники інших місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління обласної державної адміністрації, а також науковці, працівники рад фізкультурно-спортивних товариств, висококваліфіковані спеціалісти.

6.6. Склад колегії затверджується розпорядженням голови обласної державної адміністрації за поданням  директора департаменту.

6.7. Рішення колегії затверджуються наказами директора департаменту.

6.8. Директор департаменту має заступників, які призначаються на посаду та звільняються з посади головою облдержадміністрації за поданням директора департаменту.

6.9. Враховуючи потреби щодо забезпечення належного функціонування закладів та установ науки і освіти, молоді та спорту, при департаменті можуть утворюватися підрозділи (творчі лабораторії, видавничі центри, інші підрозділи, що функціонують, у тому числі на госпрозрахунковій основі). Положення, штатний розпис та кошторис про структурні підрозділи при департаменті затверджує директор департаменту.

6.10. Для розгляду наукових рекомендацій та пропозицій щодо визначення реалізації основних напрямів діяльності департаменту, обговорення найважливіших програм і вирішення інших питань при ньому можуть утворюватися громадські, наукові ради та комісії у складі вчених                          і висококваліфікованих спеціалістів.

6.11. Склад рад і комісій та положення про них затверджуються розпорядженнями  голови обласної  державної адміністрації за поданням директора департаменту.

6.12. Департамент є юридичною особою публічного права, має самостійний баланс, рахунки в органах державного казначейства, печатку          із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власні бланки.